Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Static-99R, Stable-2007 en Acute-2007

Achtergrond

Om het risico van toekomstig seksueel en gewelddadig delictgedrag bij zedendelinquenten in te kunnen schatten, wordt bij de Van der Hoeven Kliniek gebruik gemaakt van de Static/Stable/Acute (SSA). De SSA combinatie kan gebruikt worden om beslissingen te nemen voor behandeltoewijzing, verloven of het bepalen van intensiteit van toezicht en begeleiding bij terugkeer in de samenleving. Daarnaast is de SSA combinatie van waarde bij het bepalen van behandeldoelen en het evalueren van vooruitgang in de behandeling. De drie instrumenten zijn van oorsprong Canadees en in 2014 in het Nederlands vertaald.

STATIC-99R

Het inschatten van het recidiverisico van plegers van een zedendelict is van groot maatschappelijk belang. Een goede inschatting voorkomt nieuwe slachtoffers. De STATIC-99R (Harris, Phenix, Hanson, & Thornton, 2003; Nederlandse herziene vertaling: Smid, Koch, & Van den Berg, 2014) is bij uitstek geschikt om op efficiënte wijze een goede inschatting te geven van het recidiverisico, de benodigde behandelintensiteit en/of beveiligingsgraad van een pleger van een zedendelict. De STATIC-99R heeft internationaal een brede wetenschappelijke basis. Gecombineerd met de STABLE-2007 en de ACUTE-2007 kan het instrument binnen de gehele justitiële keten gebruikt worden.

STABLE-2007

Het behandelen van plegers van zedendelicten brengt grote uitdagingen met zich mee. Een behandelplan opstellen is niet eenvoudig; de STABLE-2007 (Fernandez, Harris, Hanson & Sparks, 2012; Nederlandse vertaling: Van den Berg, Smid & Koch, 2014). biedt hiervoor handvatten. Het instrument meet de dynamische risicofactoren van plegers van een zedendelict. Dé factoren die in de behandeling centraal moeten staan en die de kern vormen van het risicomanagementplan. Het effectief behandelen van dynamische risicofactoren vermindert de recidivekans en vergroot daarmee de maatschappelijke veiligheid. De STABLE- 2007 is in Canada en de Verenigde Staten het meest gebruikte risicotaxatie-instrument dat zich richt op de dynamische risicofactoren van plegers van een zedendelict.

ACUTE-2007

Het houden van toezicht op plegers van zedendelicten is van groot belang bij het voorkomen van recidive. Professionals als: reclasseringsbeambten, sociotherapeuten en gedragsdeskundigen hebben hierin een belangrijke taak. Het is verantwoordelijk en intensief werk. Een vraag die iedere professional zich stelt, is aan welke pleger hij meer tijd moet besteden en wie minder aandacht behoeft. De ACUTE-2007 (Hanson & Harris, 2012; Nederlandse vertaling: Koch, Van den Berg & Smid, 2014) helpt bij het stellen van prioriteiten. In de scorehandleiding staan voorbeelden van gedragsobservaties en vragen die tijdens het contact met de pleger aan bod kunnen komen. De scores op de items worden opgeteld en geven een indicatie voor de benodigde intensiteit van de begeleiding en het toezicht. Het instrument wordt gebruikt in combinatie met de STATIC-99R en de STABLE-2007. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de items van de ACUTE-2007 samenhangen met seksuele en algemene recidive.

Verdere informatie

Klik hier voor het bekijken van de flyer. Voor inhoudelijke informatie over de SSA kunt u contact opnemen met de vertalers via: info@platformforensischeseksuologie.nl.

Handleiding

De SSA handleidingen zijn niet los te bestellen. Deze zijn alleen te verkrijgen door middel van het volgen van de training.

Training

Trainingen in het gebruik van de SSA worden aangeboden via Platform Forensische Seksuologie, zie platformforensischeseksuologie.nl.

Terug naar het overzicht